Onze Missie en Visie

Onze missie

In een gezonde samenleving neemt ieder mens zoveel mogelijk op eigen kracht deel aan de maatschappij en draagt zijn steentje bij. Wij geloven dat mensen het vermogen hebben om met de uitdagingen van het leven om te -leren- gaan en waar mogelijk eigen regie te voeren. Dat geldt voor alle mensen. Ook als er sprake is van problematiek, zoals een verstandelijke beperking, problemen met gedrag, autisme, psychische problemen, eenzaamheid of ziekte. 

De missie van Habitat Lekker Leven is het zoveel mogelijk maatschappelijk kwetsbare mensen op eigen kracht te laten deelnemen aan de samenleving. Dit vanuit het gedachtegoed: gewoon werken, gewoon leven, gewoon genieten. 

Kortom: Lekker Leven, samendoen. 

 

Onze Visie 

Als kleinschalige wendbare zorgpartij oriënteren we ons niet op de ziekte, maar op datgene wat mensen beweegt, interesseert en drijft. Daarvoor creëert Habitat Lekker Leven een omgeving die inspeelt op de vraag en het talent van de deelnemer. De basis is reciprociteit; het onderling uitwisselen van kennis, ervaring en diensten. Waarbij iedere medewerker verbonden is aan het zorgproces. Wij vormen immers een samenleving met elkaar en voor elkaar.

Wij doen dit door het:

  • Activeren en versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de cliënt.
  • Activeren en versterken van het sociale netwerk (inclusief mantelzorg).
  • Activeren en verbinden van lokale bedrijven, organisaties, instellingen en verenigingen.

Een habitat vormt het hart van een lokale community en bestaat uit een mix van deelnemende partijen en faciliteiten op het gebied van wonen, leren, werken en vrije tijd. Wij zijn een samenleving en moeten het samen doen: Samenredzaamheid.

 

De Organisatie 

HLL (Habitat Lekker Leven) Zorgondernemingen

HLL Zorgondernemingen is de overkoepelende organisatie. Hieronder zijn in de afgelopen 2 decennia 4 zorgentiteiten gerealiseerd met een rendabele businesscase. Wij richten ons daarbij op jongeren, jongvolwassenen en ouderen (dementie) waarbij de financiering plaatsvindt vanuit de WMO en JW. De dienstverlening loopt uiteen van Begeleiding individueel en Groep tot tijdelijk verblijf.

Het bestuursteam 

De dagelijkse leiding van HLL zorgondernemingen is in handen van het bestuursteam. Sinds 22 december 2017 bestaat het bestuursteam uit twee leden. Walter Kienhuis en Theo van de Schepop. De belangrijkste ambitie van het bestuursteam is het bouwen van een organisatie die het geluk en eigen regie van kwetsbare mensen in alle opzichten centraal stelt. Luisteren naar de cliënt en naar de cliëntvertegenwoordigers én een volwaardige samenwerking met hen aangaan, is daarbij een belangrijke voorwaarde. De tweede ambitie van het bestuursteam is om samen met medewerkers een professionele lerende organisatie te zijn waarbij eigenaarschap voor medewerkers maximaal gedecentraliseerd is waarbij er een organisatie ontstaat die ondernemend is en zich helemaal richt op het welbevinden en het geluk van mensen met enige vorm van kwetsbaarheid. HLL is een organisatie die het verschil kán en wil maken. Voor de client en zijn verwanten en medewerkers. 

Onafhankelijk Toezicht de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van HLL. De HLL-organisatie voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering. Zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw M.M. Draaisma 

De heer M.C.M. Bindels 

De heer M.L. Swagerman 

Het reglement Raad van Commissarissen

Top